ICT‑categorie 3 – Modernisering en vereenvoudiging ICT‑landschap 2019

Vereenvoudiging en modernisering hebben de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. We moderniseren ons ICT‑landschap continu om het wendbaarder te maken en de verdergaande digitalisering te ondersteunen, zodat we ook in de toekomst betrouwbare dienstverlening kunnen bieden. Voor 2019 zijn in het UWV Informatieplan (UIP) strategische doelstellingen geformuleerd. Deze zijn in onderstaande tekst gecursiveerd.

Strategische doelstellingen

In juli heeft de definitieve gunning voor het nieuwe datacenter plaatsgevonden. De voorbereiding van de transitie verloopt conform plan. Dit jaar wordt de infrastructuur in het nieuwe datacenter opgebouwd. De daadwerkelijke migratie start in 2020. UWV krijgt daarmee snellere levertijden, de mogelijkheid tot flexibel op- en afschalen en toegang tot cloud‑/virtualisatietechnieken. Het nieuwe datacenter zal samen met de nieuwe beheerpartijen een robuust geheel gaan vormen, ondersteunende tooling helpt daarbij.

De transitie van het beheer van onze portalen naar de nieuwe applicatieleverancier is in januari afgerond. Hierdoor kunnen we de harmonisatie van de portaaltechnologie efficiënt realiseren en leggen we de basis voor een efficiëntere en toekomstbestendige e‑dienstverlening aan klanten en ketenpartners. Met de migratie van onze portalen werk.nl en uwv.nl naar 1 uniforme portaaltechnologie optimaliseren we de toekomstvastheid, wendbaarheid en beveiliging van deze portalen. In 2018 is de eerste fase van de technische implementatie succesvol afgerond. De documentatie van de applicaties voor e‑dienstverlening, van belang voor het beheerst doorvoeren van wijzigingen, is in augustus met voldoende kwaliteit opgeleverd, In 2019 zetten we de frontend van werk.nl over naar de nieuwe technologie, waarmee werk.nl conform doelarchitectuur wordt. De verwachting is dat deze doelstelling in 2019 wordt behaald.

Met 1 uniforme betaalomgeving (UBO) voor alle WW‑uitkeringen wordt ons ICT‑landschap minder complex en kunnen we in de toekomst eenvoudiger moderniseren. Begin 2018 zijn alle arbeidsongeschiktheidswetten al aangesloten op 1 uniforme betaalomgeving. In het project 1UBO‑WW hebben we voorbereidingen getroffen om per 2020 ook de werkloosheidswetten aan te sluiten. De preproductiefase, waarin wordt getest en medewerkers worden opgeleid, is in juli van start gegaan. We verwachten dat het onderdeel Werkloosheidsuitkeringen bij ontslag (Wwo) conform planning zal worden opgeleverd, zodat we dit per januari 2020 in gebruik kunnen nemen.

De nieuwe WW Klantapplicatie maakt het mogelijk om door middel van het toepassen van bedrijfsregels (afspraken over het vertalen van beleid naar uitvoerbare technische regels) mensen die een WW‑uitkering aanvragen gerichter te bevragen. Daarnaast maakt de onderliggende techniek het mogelijk om in kortere tijd wijzigingen in wet- en regelgeving door te voeren. Het voortraject is gebruikt om de applicatie in het applicatielandschap in te passen en het team samen te stellen. Het projectplan wordt in oktober 2019 verwacht. De WW Klantapplicatie zal in 2020 in gebruik worden genomen.

We werken aan de mogelijkheid om digitaal een afspraak te maken met/door klanten, als eerste bij de divisie SMZ, via een e‑afspraak. De klant blijft daarbij de beschikking houden over de al bestaande ondersteuning. In de eerste 8 maanden van 2019 zijn de roadshows op alle kantoren uitgevoerd en is in Almere een pilot gestart. Door technische issues wordt de volledige implementatie naar 2020 verplaatst. Dit betekent dat de klant later over de mogelijkheid zal beschikken om digitaal een afspraak te maken.

De toekomstvisie en strategie voor de transitie van de applicatielandschappen voor divisies Werkbedrijf en SMZ wordt dit jaar vastgesteld. De visie en strategie van de divisie Werkbedrijf krijgt vorm in het inmiddels gestarte programma WORK it. In dat programma staan – naast functionele ontwikkeling – continuïteit van de dienstverlening en robuuste gegevensuitwisseling centraal. Het programmaplan wordt in september opgeleverd. Ook de divisie Sociaal‑Medische Zaken (SMZ) werkt aan het opstellen van een visie en strategie.

Ook in deze categorie werken we behalve aan de doelstellingen voor 2019 aan de realisatie van enkele doelstellingen uit 2018. De verwerving en implementatie van de benodigde tooling voor operationele procesbesturing en casemanagement (OPB&CM) en business rules management (BRM) wordt in 2019 afgerond. De BRM‑tool is aanbesteed en wordt in een proeftuin gebruikt. De CM‑tool wordt als laatste geïnstalleerd.

Voor de ondersteuning van medewerkers die met complexe dossiers werken hebben we een e‑Dossier functionaliteit ontwikkeld. Door performanceproblemen is de implementatie van deze functionaliteit uitgesteld. De eerste toepassingen van de e‑Dossier functionaliteit zijn voorzien bij de directoraten Bezwaar en Beroep (B&B) en Handhaving. Deze nemen in het vierde kwartaal van 2019 een besluit over het uitrollen en het gebruik van e‑Dossier op een aantal locaties.

Op basis van de huidige inzichten wordt het nieuw ICT‑middel voor inputmanagement bij de divisie Facilitair bedrijf/Documentaire informatievoorziening (DIV) per juni 2020 in zijn volledigheid ondersteund door het pakket Datacap. Tot die datum wordt voor de documentstromen die nog niet zijn gemigreerd naar Datacap gebruikgemaakt van het huidige pakket. Hierdoor kan de dagelijkse post voor de niet gemigreerde documentstromen volgens afspraak worden verwerkt.

Innovatie en UWV

Bij de vervanging en modernisering van onze ICT sluiten we aan bij (Rijks)brede voorzieningen en reeds beproefde en bewezen ontwikkelingen en technologieën in de markt. Daarbij willen we voorzichtig experimenteren met innovatieve oplossingen, maar die moeten altijd bijdragen aan het bereiken van onze organisatiedoelen. Door op logische momenten nieuwe methoden en technieken in te zetten blijven we in staat om onze dienstverlening optimaal af te stemmen op klanten, medewerkers en ketenpartners. Zo blijft UWV een speler die aansluit op de behoeften en verwachtingen in het sociale domein. Het eerste kwartaal van dit jaar hebben we vraagstukken opgehaald bij de verschillende divisies. In zogeheten pressurecookersessies zijn vervolgens de bij een vraagstuk betrokken divisie en zo veel mogelijk verschillende expertises bij elkaar gebracht om te komen tot een aantal oplossingsrichtingen. Deze worden vervolgens getoetst in de vorm van een proof of concept. Eind oktober organiseren we weer samen met de SVB de jaarlijkse hackathon, waarbij teams van professionals, studenten en klanten aan de hand van concrete cases innovatieve oplossingen voor dienstverleningsvraagstukken bedenken.

Automatisering beheer

We werken in 2019 aan aansluiting van de meeste courante systemen op tooling waarmee we geautomatiseerd softwareversies in ontwikkel-, test- en productieomgevingen kunnen doorvoeren. Hiermee kunnen we nieuwe softwareversies sneller installeren en voorkomen we storingen.

Leveranciers

De huidige sourcingmantel voor applicatiemanagement loopt eind 2019 af. Daarom werken we aan een nieuwe sourcingstrategie voor applicatieontwikkeling en -beheer. De nieuwe principes van de sourcingstrategie zijn opgeleverd in augustus.