ICT‑categorie 2 – Wet- en regelgevingstrajecten 2019

Over de uitwerking van het regeerakkoord hebben we intensief contact met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Door met elkaar in overleg te blijven en goede afspraken te maken, willen we werken aan zowel het realiseren van de in het regeerakkoord vastgelegde ambities als aan het toekomstbestendig maken van onze dienstverlening. Door vroeg in beleidstrajecten af te stemmen over de relatie met ICT, bevorderen we dat ICT optimaal bijdraagt aan het realiseren van de beleidsdoelstelling. In hoofdstuk Nieuw beleid omschrijven we onze inspanningen om nieuwe of veranderde wet- en regelgeving te implementeren. Vrijwel al deze trajecten leggen ook beslag op de beschikbare ICT‑verandercapaciteit van UWV.

Deurwaarderstraject

In 2019 wordt het werkproces geïmplementeerd voor het deurwaarderstraject, inclusief berichtenverkeer en bijbehorende koppelingen voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen UWV en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De koppelingen zijn in juli live gegaan en de eerste zaken zijn overgedragen aan het CJIB.

eIDAS

Ook Europese regelgeving wordt in 2019 geïmplementeerd, zoals eIDAS. Deze Europese verordening verplicht Nederlandse organisaties in de publieke sector om Europese burgers en bedrijven de mogelijkheid te bieden om in te loggen met een door Europa erkend nationaal inlogmiddel. MijnUWV.nl is in juni 2019 aangesloten op eIDAS, de implementatie voor andere portalen verloopt volgens planning.

EESSI

UWV is verplicht om aan te sluiten op het nieuwe Europese systeem voor de elektronische uitwisseling van socialezekerheidsinformatie: EESSI. De Europese Commissie levert dit systeem. Doel is om de papieren communicatie tussen Europese socialezekerheidsorganen te vervangen door elektronische, volledig gestandaardiseerde berichtenuitwisseling. We werken aan een goed functionerende verbinding tussen UWV en het nationaal access point in Nederland. De Europese gebruikersapplicatie voor EESSI blijft onvolkomenheden vertonen die in een volgende release in november 2019 kunnen worden opgelost. Dit raakt alle landen, waaronder ook Nederland, en UWV. Wanneer in deze release de issues zijn verholpen, zal het EC‑systeem vanaf mei 2020 klaar zijn voor productioneel gebruik.

EURES

Voorzieningen voor lagere wetgeving in het kader van (EU) Verordening 589/2016 inzake een Europees netwerk van arbeidsvoorziening (EURES) worden naar verwachting eind 2019 in gebruik genomen. De huidige inrichting van het netwerk levert voor UWV onacceptabele privacy- en informatiebeveiligingsrisico’s op. Met het ministerie van SZW is afgesproken dat UWV nader afstemt met de Europese Commissie over een oplossing voor de toe te passen beveiliging.