ICT‑categorie 1 – Continuïteit, stabiliteit en informatiebeveiliging 2019

Een stabiel en betrouwbaar ICT‑landschap is voorwaardelijk voor de uitvoering van onze maatschappelijke taak. We maken de huidige applicaties robuuster en stabieler, en werken aan verdere ontkoppeling van het applicatielandschap en de infrastructuur, zodat onderlinge afhankelijkheden afnemen. Daarnaast nemen we maatregelen om onze informatiebeveiliging naar een hoger niveau te brengen. In deze categorie vallen ook de noodzakelijke trajecten die op korte termijn moeten starten omdat anders de continuïteit van de dienstverlening in gevaar komt. Voor 2019 zijn in het UWV Informatieplan (UIP) strategische doelstellingen geformuleerd. Deze zijn in onderstaande tekst gecursiveerd.

Strategische doelstellingen

Met het realiseren van ketenmonitoring voor de meest bedrijfskritische ketens op orde wordt in 2019 een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit en continuïteit van de dienstverlening geleverd. Voor 2019 hebben we het doel om de basismonitoring voor het gehele landschap op orde te krijgen. Tot eind van het jaar wordt gewerkt aan optimaliseren van de transparantie, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de ketens.

Sinds mei 2019 voldoen we aan het verplichte beveiligingsniveau DigiD midden voor toegang tot de besloten delen van uwv.nl. Hiermee is de doelstelling voor 2019 behaald. In januari 2019 is het werkgeversportaal aangesloten op eHerkenning, het gestandaardiseerde overheidsbrede inlogsysteem. Per november 2019 wordt de oude inlogvoorziening afgesloten en is het werkgeversportaal uitsluitend nog toegankelijk door middel van eHerkenning. Logius en UWV zijn campagnes gestart waarmee ze werkgevers, digitaal en op papier, erop wijzen dat ze moeten overstappen op gebruik van eHerkenning wanneer zij gebruik willen blijven maken van de digitale dienstverlening. De papieren stroom blijft beschikbaar voor werkgevers die niet kunnen overstappen op eHerkenning. Zie ook Veel digitaal maar niet alles 2019.

Met het project Datafabriek: basis op orde vernieuwen we ons datawarehouse. Het te verwerven standaardpakket is in 2018 aanbesteed, de definitieve gunning is per eind maart 2019 afgerond. Het projectplan voor de volgende fase, waarin installatie en inrichting van de ETL‑tooling en datawarehouseomgevingen plaatsvindt, is goedgekeurd in augustus (ETL staat voor extract, transform and load). Het gaat om software voor gegevensverwerking zoals het binnenhalen van data uit diverse bronnen en het transformeren daarvan tot een standaardformaat.) In overleg met het BIT is geconstateerd dat niet de verwerving, maar de implementatie van het standaardpakket de cruciale fase van het project is. De BIT‑toets voor deze fase wordt op een nog nader te bepalen moment uitgevoerd.

In 2019 werken we aan een up‑to‑datebeveiliging van kritische data‑analyseomgevingen volgens de AVG‑wet- en regelgeving en professionaliseren we de data‑analyseomgevingen verder door integraal beleid op het gebied van privacy en informatiebeveiliging toe te passen. De implementatie zal door afhankelijkheid van het project Datafabriek geleidelijk verlopen. Er is hierbij veel aandacht voor risicobeheersing. Het projectplan is in september vastgesteld.

We voltooien in 2019 ook enkele strategische doelstellingen uit 2018, die toen niet helemaal gerealiseerd zijn. Eind 2018 is het nieuwe robuust rapportagesysteem Bravo dat we voor onze sociaal‑medische professionals hebben ontwikkeld in gebruik genomen op een aantal kantoren. Dit systeem sluit beter aan bij de hedendaagse behoeften en ondersteunt het werk van deze professionals doelmatiger, effectiever en volgens huidige privacyrichtlijnen. De landelijke implementatie is in overleg met de districten in de eerste helft van 2019 gestart. In augustus heeft het project decharge gekregen, de verdere landelijke uitrol is bij de reguliere organisatie belegd. Het project zal worden afgesloten op het Rijks ICT‑dashboard. Ook het robuust werkgeversportaal, met gestabiliseerde keten, wordt eind 2019 opgeleverd. De ingebruikname volgt daarna. Een van de strategische doelstellingen van 2018 was de scheiding van de servicebus – het koppelen van systemen bij de divisie Werkbedrijf waardoor het digitale berichtenverkeer van klanten wordt gescheiden van intern berichtenverkeer. Dit moest zorgen voor meer wendbaarheid, betere performance, security, en beschikbaarheid en meer stabiliteit van de website werk.nl. Deze doelstelling wordt aangepast aan de huidige stand van de techniek.

Groot onderhoud

In het kader van groot onderhoud wordt ieder jaar ongeveer een derde deel van het applicatielandschap voor infrastructuur en middleware voorzien van geactualiseerde softwareversies. Elke applicatie wordt ten minste eenmaal per 3 jaar gemoderniseerd. Hiermee voorkomen we het gebruik van niet meer door leveranciers ondersteunde software. In de eerste 8 maanden van 2019 is dit grotendeels conform planning gerealiseerd. Enkele projecten zijn in doorlooptijd vertraagd door andere prioriteitstelling van de divisies. Er is gestart met groot onderhoud op Sonar, een belangrijke applicatie voor de re‑integratiedienstverlening van UWV. Bij de e‑portalen is het groot onderhoud op Mijn UWV, het werkgeversportaal en het interne beheerportaal afgerond.