Handhaving internationaal 2019

Bepaalde vormen van fraude en regelovertreding reiken over de landsgrenzen heen. De controlemogelijkheden voor Nederlandse uitvoeringsorganisaties zijn in het buitenland beperkt. UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekijken de mogelijkheden om de controlebehoefte op de rechtmatigheid van de uitkeringen in te passen in (bilaterale) verdragen en verordeningen. Het Internationaal Bureau Fraude‑informatie (IBF) en het Interventieteam Buitenland (ITB) dragen gezamenlijk bij aan de bestrijding van grensoverschrijdende fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale zekerheid. Het IBF wisselt daarbij ook informatie uit met buitenlandse socialezekerheidsinstanties. UWV neemt deel aan de Network Group European Benefit Fraud. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van socialezekerheidsinstellingen uit 17 Europese landen. Zij komen jaarlijks samen om kennis en informatie te delen over, onder meer, best practices op het gebied van socialezekerheidsfraude en over beleidsuitvoering. Dit jaar is het IBF voorzitter van de bijeenkomst. Er wordt kennis gedeeld over de toepassing van data‑analyse, risicomodellen en algoritmes in relatie tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verder staan er nog een aantal organisatorische onderwerpen op de agenda, zoals invorderen in het buitenland.

Verder zoekt het IBF actief de samenwerking met gemeenten op en verzorgt het op aanvraag workshops of voorlichtingsbijeenkomsten voor gemeenteraadscommissies. Om gemeenten in staat te stellen onderzoek naar vermogen en inkomen in het buitenland zo professioneel mogelijk aan te pakken, heeft het samenwerkingsverband Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB) de handreiking Onderzoek naar verzwegen inkomen en vermogen in het buitenland uit 2011 volledig vernieuwd. In dit samenwerkingsverband participeren naast UWV ook SVB, VNG, Divosa, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) en het ministerie van SZW. Het OVB organiseert ook voorlichtingsbijeenkomsten voor gemeenten. In de eerste 8 maanden van 2019 ging het om 5 regionale bijeenkomsten voor in totaal 23 gemeenten en 3 workshops voor de BvK.

De Auditdienst Rijk (ADR) is in september 2019 gestart met een onderzoek naar de wijze waarop UWV en SVB vormgeven aan vermogensonderzoek in het buitenland. Doel hiervan is om inzicht te krijgen in het werkproces en om verbetermogelijkheden te signaleren. In oktober 2019 worden de eerste resultaten verwacht.

Om binnen UWV het bewustzijn over fraudemeldingen met een internationaal karakter te vergroten, verzorgt het IBF samen met het ITB voorlichting daarover. UWV‑medewerkers kunnen een vermoeden van regelovertreding nu met een webformulier digitaal melden. De vindbaarheid van de IBF‑pagina op de Digitale werkplek UWV is verbeterd.