Voorwoord

UWV werkt aan een samenleving die voor iedereen werkt. Want ieder mens wil meedoen, ergens bij horen en iets bijdragen. Werk kan een manier zijn om mee te doen. Maar ook mensen die niet werken, horen erbij. We zorgen voor inkomenszekerheid voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun inkomen kunnen voorzien, ondersteunen hen in de zoektocht naar nieuw werk, en helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om die te overbruggen.

2018 was een jaar met kansen op de arbeidsmarkt …

In 2018 was er voor het eerst weer meer aandacht voor de kansen op de arbeidsmarkt, dan voor werkloosheid. Dat is een goed teken. Veel mensen profiteren van de positieve economische ontwikkelingen. Maar nog niet iedereen. Vooral voor 50‑plussers en mensen met een arbeidsbeperking blijft het moeilijk om werk te vinden en op die manier mee te doen. UWV wil daarom een brug slaan op de arbeidsmarkt. We ondersteunen werkzoekenden op hun weg naar een nieuwe baan. Dat doen we bijvoorbeeld met persoonlijke en gerichte dienstverlening, en door werkzoekenden te stimuleren om ook naar werk te zoeken in andere sectoren en beroepen dan ze gewend zijn. Daarnaast brengen we via onze werkgeversdienstverlening werkzoekenden actief onder de aandacht van werkgevers die kampen met moeilijk vervulbare vacatures. We wijzen werkgevers daarbij op de mogelijkheden van om- en bijscholing.

… waarin we goede resultaten haalden …

2018 was een jaar waarin UWV veel goede resultaten heeft behaald: 1,2 miljoen mensen kregen op een tijd een uitkering, onze persoonlijke dienstverlening begint steeds beter op stoom te komen en we hebben vrijwel alle prestaties behaald die we met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben afgesproken. Ook vonden 184.100 WW’ers weer werk en kregen 13.300 mensen met een arbeidsbeperking (waaronder 9.000 Wajongers) een baan. Uitkeringsgerechtigden gaven onze dienstverlening gemiddeld een 7,1 en werkgevers een 6,6. Dat zijn resultaten waar we met trots op terugkijken. Wanneer we mensen met een arbeidsbeperking ondersteunen op hun weg naar werk, kijken we ook naar de mogelijkheden binnen onze eigen organisatie. We werven in deze doelgroep bijvoorbeeld actief nieuwe medewerkers voor onze ICT‑servicedesk. Daarnaast telde UWV eind 2018 ongeveer 300 duurzame arbeidsplekken voor mensen uit de doelgroep voor de banenafspraak.

… maar ook veel wind vingen

2018 was ook een jaar waarin er veel aandacht was voor de maatschappelijke rol van UWV. Ons socialezekerheidsstelsel garandeert dat mensen die zelf niet in hun inkomen kunnen voorzien, een uitkering krijgen. Maar UWV is ook poortwachter van de sociale zekerheid. Dat betekent dat we elke keer opnieuw keuzes moeten maken in de balans tussen dienstverlening, controle, handhaving en geld, en in de prioriteiten die we daarbij aanbrengen. Dat doen we naar eer en geweten, maar soms blijken gemaakte keuzes na een aantal jaren minder goed uit te pakken. Dat werd in het najaar van 2018 duidelijk door de massale aandacht voor fraude met WW‑uitkeringen door een groep arbeidsmigranten. Inmiddels hebben we met het ministerie van SZW een pakket maatregelen afgesproken om de fraude door arbeidsmigranten beter te bestrijden. Daarnaast ontwikkelen we samen met het ministerie een afwegingskader om geïdentificeerde frauderisico’s beter te kunnen wegen en prioriteren. Vanaf 2019 gaan we op zoek naar een hernieuwde balans. Dat betekent dat we meer moeten inzetten op controle en handhaving, zonder daarin door te schieten. Want het overgrote deel van de uitkeringsgerechtigden is volledig te goeder trouw.

In 2018 zijn we erin geslaagd om extra verzekeringsartsen te werven, waardoor we eind 2018 konden beschikken over ruim 900 artsen, 65 meer dan 1 jaar geleden. Dat zorgt echter niet automatisch voor een grotere inzetbare capaciteit. Dat komt doordat een deel van de capaciteit nodig is om de vele nieuwe artsen op te leiden. Het opleiden van verzekeringsartsen duurt 4 jaar en is cruciaal voor de langere termijn, maar kost op de korte termijn ook veel tijd van de beschikbare verzekeringsartsen. De minister van SZW heeft UWV in juli 2018 opdracht gegeven om dit capaciteitsprobleem beheersbaar te maken. Vóór medio 2019 moet een trendbreuk zichtbaar zijn in de voorraadontwikkeling, uiteraard met handhaving van de bestaande kwaliteit. We hebben in de zomer een plan van aanpak opgesteld met diverse maatregelen om gerichter te sturen, efficiënter en meer teamgericht te werken en meer gebruik te maken van innovatieve oplossingen. In de laatste maanden van 2018 is een positieve ontwikkeling zichtbaar.

Tot slot

Er valt de komende jaren veel werk te verzetten. We prijzen ons gelukkig dat we daarbij kunnen vertrouwen op de bevlogen inzet en het vakmanschap van onze medewerkers en ons management. Zij doen hun werk in een sterk veranderende en soms onzekere omgeving. Uit de resultaten van het werkbelevingsonderzoek van 2018 blijkt dat ze hun werkplezier waarderen met een 7,5. De sociale veiligheid binnen UWV geven ze eenzelfde cijfer. We stimuleren onze medewerkers met het programma Vertrouwen in vakmanschap om zich te blijven ontwikkelen, en om samen resultaatgericht te werken op basis van bewezen succesvolle methodes en technieken.

Raad van bestuur

Fred Paling, voorzitter

José Lazeroms

Guus van Weelden